Armalite AR-15/M16 Το καθιερωμένο τουφέκι εφόδου του Στρατού των ΗΠΑ

0
65

Το τουφέκι εφόδου Μ16 δημιουργήθηκε από το διάσημο σχεδιαστή Eugene Stoner. Προέρχεται από το Armalite AR-10, ένα ισχυρότατο επα­ναστατικό όπλο μάχης που εξελίχθηκε τη δεκαετία του 1950. Το νέο σχέδιο που προέκυψε ήταν ένα όπλο διαμε­τρήματος 5,56 χλστ. (0,223 ίντσας), γνωστό σαν Armalite AR-15. To AR-15 υποβλήθηκε σαν πρόταση στο διαγωνισμό που αφορούσε την απόφαση για το νέο επίσημο τουφέκι των Ενό­πλων Δυνάμεων των ΗΠΑ. Πριν ακόμα αποφασιστεί ο διαγωνισμός, ο Βρετανικός Στρατός είχε αγοράσει μια παρτίδα 10.000 όπλων, γεγο­νός που τον κατέστησε έναν από τους πρώτους σημαντι­κούς αγοραστές του νέου σχεδίου. Μετά από σύντομο χρονικό διάστημα, το 1961, αγόρασε όπλα και η Αεροπο­ρία των ΗΠΑ.

Επίσημο τουφέκι

To AR-15 επιλέχθηκε από το Στρατό των ΗΠΑ, για να γίνει το νέο επίσημο τουφέκι, με το όνομα Μ16. Την παραγωγή την ανέλαβε στη συνέχεια η εταιρεία Colt Firearms Com­pany, μέσω συμβολαίου πα­ραγωγής και πωλήσεων που σύναψε με την Armalite.


Το 1966 το Μ16 έγινε Μ16Α1 με την προσθήκη μιας συσκευής κλεισίματος του κλείστρου, η οποία τοποθε­τήθηκε ως αποτέλεσμα της εμπειρίας που αποκτήθηκε στο Βιετνάμ. Τον πρώτο καιρό που εμφανίστηκε το όπλο στο πε­δίο της μάχης, σημειώθηκαν διάφορα προβλήματα. Ωστόσο, με καλύτερη εκπαίδευση, προ­ληπτική συντήρηση και αρκε­τές αλλαγές στο σχεδίασμά, τελικά προέκυψε το όπλο που καθιερώθηκε ως επίσημο του­φέκι του Στρατού των ΗΠΑ.

Από εκείνη την εποχή, πά­νω από 3 εκατομμύρια Μ16 έχουν κατασκευαστεί, ενώ το όπλο έχει διανεμηθεί και που­ληθεί σε πολλά κράτη ανά την υφήλιο, όπως και στην Ελλά­δα. Επίσης, πολυάριθμες πα­ραλλαγές του όπλου έχουν παραχθεί και δοκιμαστεί, συ­μπεριλαμβανομένου ενός ελα­φρού πολυβόλου με βαριά κάν- νη και δίποδα στήριξης, καθώς και κοντόκαννες παραλλαγές για τις ειδικές δυνάμεις.

Λειτουργία

To Μ16 είναι ένα όπλο που λειτουργεί με την ενέργεια των αερίων και χρησιμοποιεί
έναν περιστροφικό μηχανισμό όπλισης του κλείστρου. Η λα­βή μεταφοράς που υπάρχει στο πάνω μέρος του υποδο­χέα, λειτουργεί επίσης και σαν σκόπευτρο, ενώ χρησι­μοποιείται nylonite για όλα τα εξαρτήματα. Το πλαστικό έδι­νε στους στρατιώτες μια αί­σθηση παιχνιδιού, καθώς ή­ταν συνηθισμένοι στο βαρύ ξύλινο εξοπλισμό των όπλων της προηγούμενης γενιάς, όπως το Μ14. Ωστόσο το Μ16 απείχε πολύ από το να είναι παιχνίδι. Η χρήση πυρομαχικών 5,56 χλστ. σήμαινε ότι κάθε στρατιώτης μπορού­σε να μεταφέρει μεγαλύτερο αριθμό φυσιγγίων από αυτόν που μετέφερε προηγουμέ­νως. Επίσης, η χρήση πυρομαχικών χαμηλότερης ισχύος σήμαινε ότι για πρώτη φορά μπορούσε να διανεμηθεί ένα πλήρως αυτόματο όπλο σε απλούς στρατιώτες.

Μ16Α2

Στη δεκαετία του 1980, πα­ρουσιάστηκε μια βελτιωμένη παραλλαγή του όπλου, το Μ16Α2. Η πιο φανερή αλλαγή ήταν στην ανασχεδιασμένη λα­βή μεταφοράς, που είχε σκλη­ρότερη εξωτερική καμπυλότη­τα για καλύτερο κράτημα. Λι­γότερο εμφανής αλλαγή ήταν η προσθήκη βαρύτερης κάννης, η οποία έχει ελικοειδή ράβδωση σχέσης 1 προς 7 και είναι σχεδιασμένη να δέχεται τα επίσημα πυρομαχικά του NATC τύπου SS109 (Μ855), αυξάνοντας το βεληνεκές και τη διατρητική ικανότητα του ό­πλου. To Μ16Α2 διαθέτει ένα μηχανισμό ελέγχου που περιο­ρίζει την αυτόματη βολή σε ρι­πή 3 βολών. Αυτό αυξάνει την ευθυβολία, ενώ περιορίζει ση­μαντικά την άσκοπη κατανάλω­ση πυρομαχικών.

To Α2 ακολουθήθηκε από την παραλλαγή για ελεύθε­ρους σκοπευτές Μ16Α3 και την παραλλαγή Μ16Α4 στην οποία αντικαταστάθηκε η λα­βή στη ράχη του όπλου με επίπεδη επιφάνεια, έτσι ώστε να μπορεί να προστεθεί μια ποικιλία αφαιρούμενων σκο­πευτικών συσκευών με διό­πτρες υπερύθρων και νυχτε­ρινής όρασης.

Μ4/Μ4Α1


Η καραμπίνα Μ4/Μ4Α1 Car­bine είναι μια κοντύτερη παραλλαγή του τουφεκιού Μ16Α2 με διαμέτρημα 5,56 χλστ. (0,219 ίντσας) και πα­ρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη δεκαετία του 1990. Είναι σχεδιασμένη να παρέχει με­γάλη ισχύ πυρός σε στρατιώ­τες που μάχονται σε κλει­στούς σχηματισμούς και σε μικρούς χώρους.

Πάνω από το 80% των με­ρών της Μ4 Carbine είναι τα ίδια με αυτά του M16Α2. Για στρατιώτες όπως αυτοί των Τεθωρακισμένων ή των Ειδι­κών Δυνάμεων, η Μ4 Carbine έχει αντικαταστήσει τα υποπολυβόλα των 45 χλστ. καθώς και κάποια πιστόλια.

 

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com