SIG-Sauer Ρ220

0
54

Η εταιρεία Schweizerische Industrie-Gesellschaft (Ελβετι­κή Βιομηχανική Εταιρεία-SIG) παράγει εδώ και πάρα πολλά χρόνια εξαιρετικά όπλα, στο εργοστάσιο της στο Νοϊχάουζεν Ράινφαλς. Εμφάνιζε ανέκα­θεν περιορισμένες πωλήσεις σε χώρες του εξωτερικού, εξαιτίας της αυστηρής ελβετι­κής νομοθεσίας σχετικά με τις εξαγωγές στρατιωτικού υλι­κού. Καθώς ένωσε τις δυνά­μεις της με τη γερμανική εται­ρεία J. Ρ. Sauer und Sohn (Γ.Π. Ζάουερ και Υιός), η SIG ήταν πλέον σε θέση να μεταφέρει μέρος της παραγωγής της στη Δυτική Γερμανία, αποκτώντας πρόσβαση σε περισσότερες α­γορές. Έτσι προέκυψε η κοι­νοπραξία SIG-Sauer.

Ένα από τα πρώτα στρατιω­τικά πιστόλια που δημιούργησε ο καινούργιος οργανισμός ή­ταν το SIG-Sauer Ρ220. Πρό­κειται για ένα ημιαυτόματο πι­στόλι με μηχανικό κλείδωμα του κλείστρου και μηχανισμό σκανδάλης απλής ή διπλής λειτουργίας.


Όταν ασχολείται κάποιος με το Ρ220 είναι δύσκολο να μην εκφραστεί στον υπερθετικό βαθμό, καθώς είναι ένα πραγ­ματικά θαυμάσιο πιστόλι από πολλές απόψεις. Κατασκευά­ζεται με εξαιρετικές προδια­γραφές και φινίρισμα, παρά την εκτενή χρήση πρεσσαριστών μεταλλικών τμημάτων και α­λουμινένιου πλαισίου, προκειμένου να διατηρηθεί σε χαμη­λά επίπεδα το βάρος, αλλά και το κόστος. Το πιστόλι είναι άρι­στα ισορροπημένο και είναι έ­να από τα όπλα που εμπνέουν αμέσως σιγουριά σε όποιον το πάρει στα χέρια του. Διαθέτει ακρίβεια και ο συνολικός του σχεδιασμός αποτρέπει την εί­σοδο σκόνης και ρύπων στο ε­σωτερικό, με αποτέλεσμα να ελαχιστοποιούνται οι εμπλο­κές. Παρ’ όλα αυτά είναι εύκο­λο στη λύση και συντήρηση και διαθέτει όλους τους συνήθεις μηχανισμούς ασφαλείας.

Δυνατότητα τεσσάρων διαμετρημάτων

Ένα αξιοσημείωτο γενικό χαρακτηριστικό του Ρ220 είναι το ότι διατίθεται σε τέσσερα δια­μετρήματα. Πρόκειται για το σύνηθες 9 χλστ. Parabelium, το 7,65 χλστ. Parabelium, το 0,45″ACP και το 0,38″Super (επίσης 9 χλστ. που όμως δεν πρέπει να συγχέεται με το Parabelium 9 χλστ.). Υπάρχει δυνατότητα μετατροπής του διαμετρήματος του Ρ220, ενώ υπάρχουν και συλλογές εξαρ­τημάτων που το μετατρέπουν για βολή φυσιγγίου 0,22″Long Rifle για εκπαιδευτική χρήση. Σε διαμόρφωση για χρήση του φυσιγγίου 9 χλστ. Parabelium, ο γεμιστήρας του πιστολιού χωράει 9 φυσίγγια. Όταν το διαμέτρημα είναι για φυσίγγια 0,45″ACP, ο γεμιστήρας χω­ράει μόνο επτά από αυτά.

Τα προσόντα του Ρ220 εξα­σφάλισαν πληθώρα παραγγε­λιών για την SIG-Sauer. Το Ρ220 βρίσκεται στην υπηρεσία του Ελβετικού Στρατού, όπου εκεί είναι γνωστό ως Pistole 75 των 9 χλστ. Εξαιτίας της ο­νομασίας αυτής το Ρ220 ανα­φέρεται κάποιες φορές και ως Model 75. Υπάρχει επίσης μια μεταγενέστερη έκδοση του Ρ220 με την ονομασία Ρ225.

Πρόκειται για ένα ελαφρώς πιο συμπαγές πιστόλι που βάλλει μόνο το φυσίγγιο 9 χλστ. Para­belium. Η έκδοση αυτή επιλέχθηκε από την Γερμανική και την Ελβετική Αστυνομία, με την ονομασία Ρ6.


Το πιστόλι διαμετρήματος 9 χλστ. Parabelium με την ονο­μασία Ρ226 σχεδιάστηκε ώστε να χρησιμοποιεί γεμιστήρα 15 φυσιγγίων. Σκοπός του ήταν η συμμετοχή στον αμερικανικό διαγωνισμό για την ανάδειξη του πιστολιού που θα διαδεχό­ταν το Μ1911Α1, αλλά τελικά αποδείχθηκε πολύ ακριβό.

Το 1989 παρουσιάστηκε το πιστόλι Ρ228 που ήταν παραλ­λαγή του Ρ226 με μικρότερο γεμιστήρα. Αυτό επιλέχθηκε από την Αμερικανική Αεροπο­ρία, που το ονόμασε Μ11. Το Ρ228 παράγεται και με διαμέ­τρημα 0,40″SW (Σμιθ-Γουέσον) με την ονομασία Ρ229.

 

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com